0850 622 67 00

Yönergeler

İGÜ Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Önlisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyindeki tüm akademik birimlerinde her türlü ders eşdeğerliliği ve intibaklar, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

Madde 1-(1) Öğrenci, ders eşdeğerliliği ile ilgili isteğini, ilgili bölüm ( veya Enstitülerde Anabilim Dalı) başkanlığına kaydının yapıldığı eğitim-öğretim yarıyılının ilk hafta sonuna kadar yapması gerekir. Dilekçe ekinde intibakı yapılması istenilen derslerin,

a.   Ders Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuvar-Kredi-Avrupa Kredi Transfer Sistemi / T-U-L-K-AKTS)

b.  Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),

c.  Not Çizelgesi (Transkript),

yer almalıdır.

Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olması gerekir.

Madde 2-(1) Belirtilen sürede (kaydını donduran ve izinli sayılan öğrenciler hariç) yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

Madde 3-(1) Bölümler veya Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından kurulan İntibak Komisyonu, yapılan başvuruları 1 (bir) hafta içerisinde değerlendirir. Bölüm İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilen intibak formları ilgili Yönetim Kurulu kararından sonra Dekan / Müdür tarafından onaylanarak imza karşılığı öğrenciye verilir.

Madde 4-(1) Öğrenci ilgili birim tarafından onaylanan ve kendisine tebliğ edilen intibak ve muafiyet formuna tebliğ tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde itiraz edebilir. İtirazlar en geç ders ekleme ve bırakma günlerine kadar sonuçlandırılır. İntibaklara bir defa itiraz yapılabilir. Daha sonraki itirazlar ve intibak ile ilgili istekler dikkate alınmaz.

Madde 5-(1) İntibak Komisyonunca bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekir;

a.  İntibak aşamasında öğrencinin en son kayıtlı olduğu üniversiteden gelen not çizelgesi (transkript) ve esas alınır. Eğer öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu başka üniversite varsa oradan alınmış olan resmi not çizelgesi de değerlendirmeye alınabilir.

b.  Eşdeğer ders değerlendirmeleri için, Önlisans ve Lisans düzeyinde en az DD ve üzerinde, Yüksek Lisans düzeyinde en az CB, Doktora düzeyinde ise en az BB ve üzerinde not alınarak geçilmiş olan dersler esas alınır.

c.   Türkçe ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri, kredilerine bakılmaksızın eşdeğer sayılır.

d.   Örgün olmayan (mektupla öğretim, uzaktan eğitim, açık öğretim, ekstern öğretim vb) öğretim kurumlarından alınan derslerin eşdeğerliliği de geçerlidir.

e.    Birden fazla dersin, bir derse eşdeğer sayılması durumunda, bu derslerin GANO’su dikkate alınarak intibak yapılır. Bir dersin birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda dersin notu, intibak edilen tüm dersler için de geçerlidir.

f.    Eşdeğer sayılması istenen bir dersin dili Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise, öğrenci tarafından onaylı Türkçe çevirisi sağlandığı takdirde değerlendirmeye alınır.

g.   Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders eşdeğerlilik değerlendirmesinde dersin kredisi ve içeriği dikkate alınır.

h.   Eşdeğer sayılması istenen bir dersin AKTS’nin (olmaması halinde yerel kredisinin) ders saatine bakılmaksızın, en az eşdeğer sayılacak dersin AKTS’nin (olmaması halinde yerel kredisinin) %65 eşit olması gereklidir.

i.   Eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz alınarak) en az %80, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.

j.   Ders planında eşdeğer sayılması istenen bağımsız laboratuvar ve bağımsız proje dersleri bulunuyorsa, eşdeğer sayılacak derslerinde bu nitelikte olması gerekir.

k.   Eşdeğer sayılması istenen bir dersin AKTS’si en az eşdeğer sayılacak dersin AKTS’nin %65’ine eşit olmalıdır.

l.   Sadece yerel krediye göre kredilendirilmiş derslerin AKTS karşılıkları ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Madde 6-(1) Öğrencilerin Öğrenci değişim programları (Farabi, ERASMUS ve benzeri) çerçevesinde ilgili yönetim kurulunun izniyle bir veya iki yarıyıl, yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı ilgili yönetim kurulu kararı tarafından kararlaştırılır.

Madde 7-(1) Daha önce başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görerek üniversitemize kayıt olmuş ve daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerden muafiyet isteyenlerin, aldıkları derse ait muafiyet notları, GANO’ larına katılır.

Madde 8- (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki ön lisans veya lisans programında başarmış oldukları derslerin; kayıt yaptırdıkları programda almaları gereken toplam kredi miktarının en fazla %50’sinin eşdeğer olan kısmından, ilgili bölüm veya Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile muafiyet verilebilir.  Notu en yüksek olandan başlamak üzere muafiyet verilebilecek olan derslerin notları transkriptlerine işlenir. Öğretim, öğretim programına uygun olarak ve müfredattaki sıra izlenmek suretiyle yürütülür.

Madde 9-(1) Daha önce başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görerek üniversitemize kayıt yaptıran ve Bölüm veya Anabilim Dalı İntibak Komisyonun önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile intibakları yapılan öğrencilerin intibakları tek yarıyıllara yapılır.

Madde 10-(1) İntibak işlemlerinde İGÜ Not Dönüşüm Tablosu kullanılır.

Madde 11-(1) Bu esasların dışında karşılaşılan sorunlar, Bölüm İntibak Komisyonunun önerisi doğrultusunda ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Madde 12-(1) Bu yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.