EN
EN

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus Personel Hareketliliği Duyurusu

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus Personel Hareketliliği Duyurusu

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus Personel Hareketliliği Duyurusu

 

BAŞVURU TARİHİ: 22 Ocak 2018-16 Şubat 2018

BAŞVURU YERİ: Erasmus Ofisi (Güzel Sanatlar Fakültesi 2. Kat)

BAŞVURU ŞEKLİ: Form Dilekçe (https://dio.gelisim.edu.tr/Altmenu-2-1-personelhareketliligi-.html  adresinden temin edilebilir.)

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ SÜRECİ:  İlan, Başvuru alımı, Değerlendirme ve Sonuçların ilanından oluşan bir süreçtir.

KONTENJAN:

Ders Verme Hareketliliği  : 3

Ders Alma Hareketliliği    : 5

 

ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

1. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği, Türkiye'de Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir öğretim üyesinin, AB üye ülkelerinden birinde, EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere en az 8 saat ders vermesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için İstanbul Gelişim Üniversitesi ile gidilecek üniversite arasında kurumlararası bir anlaşma olması zorunludur.

2. Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları - AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar, Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk) gibi kurum/kuruluşlar Erasmus Personel Hareketliliği için uygun olmayan hibe kapsamı dışında kalan kurum ve kuruluşlardır.

3. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği için başvuracak Öğretim üyelerinin yüz(100) üzerinden en az seksen( 80) İngilizce yabancı dil puanına veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer bir puana sahip olması veya Anadili İngilizce olan bir ülkede doktora yapması gerekmektedir.

4. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğinin temel belgesi "öğretim programı(teaching programme)” dır.  Başvurusu onaylanan öğretim üyesi, karşı kurumla ortaklaşa kararlaştırılmış ve tüm taraflarca onaylanmış “öğretim programı” formatının aslını Erasmus ofisine verme zorundadır. Taranmış/fakslanmış/e-posta ile gönderilmiş kopyalar kabul edilebilir. Programdan faydalanmak isteyen ve bir tarih belirleyen öğretim üyesi karşı kurumdan aldıkları davet mektubu ve bir dilekçe ile birlikte Erasmus ofisine başvurmaları gerekmektedir.

5. Ulusal Ajans tarafından 2017-2018 döneminde Üniversitemiz Ders Verme Hareketliliği  için  belirlenmiş kontenjan 3 kişidir. Ara Raporda 3 kişi için daha ilave kontenjan talebinde bulunulmuştur. Kabul edilmesi halinde toplam kontenjan 6 kişi olacaktır. Bu kontenjan üniversitenin kadrolu tüm öğretim üyelerine açıktır.

ERASMUS EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

1. 2017-2018 Erasmus Personel Ders Alma Hareketliliği kontenjanı, tüm  akademik ve idari personel başvurusuna açık olmak üzere, Ulusal Ajans tarafından Üniversitemiz için belirlenmiş kontenjan 5 kişidir. Ara Raporda 3 kişi için daha ilave kontenjan talebinde bulunulmuştur. Kabul edilmesi halinde toplam kontenjan 8 kişi olacaktır.

DİĞER BİLGİLER

1. Erasmus Personel Hareketliliği için toplam faaliyet süresi, üç (3) gün faaliyet günü ve iki(2) gün yol olmak üzere toplam beş gündür. En fazla beş (5) gün için hibe ödemesi yapılır

2. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

3. Personel hareketliliğinden faydalanacak personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanacak sözleşmede yer alacak toplam hibe miktarı, taraflarca onaylanmış öğretim programı ve tahmini seyahat gideri dikkate alınarak belirlenir. Personel hareketliliğinden faydalanan personelin sözleşmesinde yazan toplam hibenin ödemesi 2 taksitte yapılır. İlk ödeme belirlenen toplam hibenin %80'i oranında olur. Diğer %20 hibe tutarı faaliyet dönemi sonunda, öğretim programı, katılım sertifikası ve seyahat giderini gösterir belgeler Erasmus Ofisine teslim edildikten sonra yapılan değerlendirme sonunda ödenir.

4. Hibe miktarı gidilen ülke ve gidilen süreye bağlı olarak hesaplanır. Verilen hibe, Seyahat konaklama, yeme içme masrafları, iletişim giderleri, şehir içi ulaşım giderleri ve sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Söz konusu giderler için ayrıca bir ödeme yapılmaz.

5. Personel hareketliliğinden hibesiz olarak da faydalanmak mümkündür.

6. Personel Hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan öğretim üyeleri en geç 30 Mayıs 2019 tarihine kadar faaliyetini tamamlamış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gerçekleştirilen personel hareketliliği faaliyetleri 2017-2018 dönemi faaliyeti olarak değerlendirilememekte ve hibe verilememektedir.

DEĞERLENDİRME VE SEÇİM

1. Erasmus Personel Hareketliliği için değerlendirme ve seçim İstanbul Gelişim Üniversitesinin ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında toplanacak olan Erasmus+ Seçim Komisyon tarafından gerçekleştirilir ve Rektörün onayı ile sonuçlanır.

2. Erasmus+ Seçim Komisyonu, 2017-2018 Erasmus+ Personel Hareketliliği başvurularının değerlendirilmesinde şeffaflık kurallarını esas alır.

 

3. 2017-2018 Dönemi Akademik yılında personel hareketliliği kapsamında personel değerlendirmesi ve seçiminde her personel 100 tam puana sahip olduğu kabul edilerek;

• Engelli personele +20 puan ilave edilir.

• Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele +10 puan ilave edilir.

• Erasmus ikili anlaşma yapılmasını sağlayan personele +10 puan ilave edilir.

• Personel hareketliğinde daha önce yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve  yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara + 10  puan ilave edilir.

• Daha önce haraketlilikten faydalanan personelden 20 Puan eksiltilir.

 

4. İlan edilen kontenjan sayısı kadar yedek personel belirlenir.

 

19.01.2018

 

Prof. Dr. Nuri KURUOĞLU

Rektör Yardımcısı

Erasmus+ Seçim ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenlenme Tarihi: 19.01.2018
Duyurular Biz Sizi Arayalım
Adınız ve Soyadınız
E-posta
Telefon
Sorunuz
İstanbul Gelişim Üniversitesi Telefon Numarası
Çağrı Merkezi